Οροι εντολής Επιτροπής Περιφερειακής Επικοινωνίας και Ανάπτυξης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

Η Δημοτική Επιτροπή Περιφερειακής Επικοινωνίας και Ανάπτυξης (ΕΠΕΑ) έχει συσταθεί με απόφαση της ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2007.

Οροι Εντολής:

  1. Αναλαμβάνει την επικοινωνία και οργανώνει και διατηρεί επαφές με τις συνοικίες και τα οργανωμένα σύνολα για θέματα τα οποία αφορούν αποκλειστικά την ανάπτυξη των συνοικιών και δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων άλλων επιτροπών ή ειδικών επιτροπών.
  2. Αναλαμβάνει τον ρόλο του συντονιστή για την συγκρότηση των Συνοικιακών Συμβουλίων, ή Συντονιστικών Επιτροπών ή όπως άλλως ήθελε ονομαστεί το όργανο που θα εκπροσωπεί την συνοικία και θα αναγνωρίζεται από το δημοτικό συμβούλιο ως τέτοιο.
  3. Συζητά με τους εντεταλμένους εκπροσώπους των συνοικιών τα διάφορα ζητήματα και αιτήματα τους και προωθεί εισηγήσεις προς το δημοτικό συμβούλιο για τους τρόπους επίλυσης τους.  Νοείται ότι στη περίπτωση που κάποια ζητήματα ή αιτήματα των συνοικιών εμπίπτουν στις αρμοδιότητες άλλων δημοτικών επιτροπών, τότε αυτά θα παραπέμπονται στην αρμόδια Επιτροπή ή ειδική Επιτροπή, μέσω του δημάρχου ή δημοτικού γραμματέα, για εξέταση.
  4. Αναπτύσσει πρωτοβουλίες και εισηγείται τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων, πολιτιστικού, κοινωνικού, αθλητικού, μορφωτικού, ενημερωτικού ή άλλου χαρακτήρα στις συνοικίες, σε συνεργασία με τα συνοικιακά συμβούλια και τις αρμόδιες δημοτικές επιτροπές κατόπιν εγκρίσεως του δημοτικού συμβουλίου.
  5. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σε ζητήματα επικοινωνίας και εμπλοκής των δημοτών στα δημοτικά δρώμενα, οργανώνοντας προς τούτο τις απαιτούμενες δραστηριότητες σε συνεννόηση πάντοτε με τον δήμαρχο ή/και με αρμόδιες δημοτικές επιτροπές.
  • .