logo blank_gr
slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide7 slide8 slide9
Εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις

Σχεδιασμός περιοχής κέντρου πόλης

Πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών  pdf 
 

 

Εκπόνηση μελέτης και λεπτομερούς σχεδιασμού στην περιοχή του Κέντρου της Λεμεσού
 
Περιοχή μελέτης:

Η υπό μελέτη περιοχή καθορίζεται από τον παραλιακό προς την οδό Κανάρη και από την οδό Ανεξαρτησίας μέχρι την οδό Φερζί Πασά, ως το σχέδιο που φαίνεται πιο κάτω.

Σκοπόςτης μελέτης είναι μέσα από τις πρόνοιες του δημοσιευμένου Σχεδίου Περιοχής, τη μελέτη που ετοιμάστηκε για τις πολεοδομικές και κυκλοφοριακές επιπτώσεις από τη δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στην πόλη και στη δημοσίευση από την Kοινότητα του «Πράσινου Βιβλίου για το Αστικό Περιβάλλον» όπου καταγράφονται οι κατευθύνσεις αειφόρου ανάπτυξης για τα κέντρα των πόλεων,  να ετοιμαστεί προτεινόμενο σχέδιο κυκλοφοριακής διαχείρισης της υπό μελέτης περιοχής, επανεξετάζοντας όλες τις παραμέτρους, τη νέα δυναμική που αναπτύσσεται στην περιοχή λόγω της ένταξης του ΤΕ.ΠΑ.Κ., αλλά και νέων δεδομένων. Σημειώνεται ότι το σχέδιο αυτό υιοθετεί τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας και, επίσης βασίζεται στις πρόνοιες και πολιτικές της υπό εκπόνηση «Πράσινης Βίβλου για της Αστικές Συγκοινωνίες» που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

23
Χάρτης σχεδίου περιοχής
11
Πλατεία Κάστρου

 

Γενικοί Στόχοι

Γενική πολεοδομική στρατηγική και στόχοι πολιτικής όλων των ανωτέρω εγχειριδίων είναι η ανασυγκρότηση, αναβάθμιση και βιώσιμη ανάπτυξη του κέντρου της Λεμεσού, σ’ ένα ενιαίο πολυσύνθετο χώρο που θα αποτελείται από λειτουργικά επιμέρους περιοχές, θα συνιστά την κεντρική εμπορική περιοχή και περιοχή παροχής υπηρεσιών και θα διατηρεί το δικό του συμβολισμό και χαρακτήρα. Κεντρικός στόχος είναι η ενδυνάμωση των χρήσεων, ο εκσυγχρονισμός, η ποιοτική / αισθητική αναβάθμιση και η αναβίωση του κέντρου. Αναλυτικότερα:

 1. Η κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της περιοχής και η δημιουργία της κατάλληλης υποδομής για εναλλακτικούς τρόπους διακίνησης που αναμένεται ότι θα βοηθήσουν στη δημιουργία νέων ευκαιριών οργάνωσης των κεντρικών λειτουργιών.
 2. Η συμπλήρωση και ο εκσυγχρονισμός της βασικής υποδομής της περιοχής ώστε αυτή να μπορεί να ανταποκριθεί στον αναβαθμισμένο ρόλο της, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις ασφάλειας, υγείας και άνεσης των κατοίκων και των χρηστών.
 3. Ουσιαστική βελτίωση της προσπελασιμότητας του κέντρου της πόλης, ενθαρρύνοντας την απεξάρτηση από το ιδιωτικό αυτοκίνητο και δίνοντας έμφαση σε μέσα διακίνησης φιλικά προς το περιβάλλον.
 4. Συμπλήρωση και ιεράρχηση του οδικού δικτύου και διοχέτευση της οχηματικής ροής σε επιλεγμένους κύριους άξονες ώστε να υπάρξει αποφόρτιση των τοπικών δρόμων και την μετατροπή τους σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας ή πεζόδρομους.
 5. Σωστό αστικό σχεδιασμό που θα αποβλέπει στην ανάπλαση της περιοχής, στη συνοχή και σωστή σήμανση της, καθώς και στη δημιουργία χώρων ειδικού ενδιαφέροντος που πρέπει να χαρακτηρίζουν το κέντρο μίας πόλης.
 6. Εφαρμογή μέτρων κυκλοφοριακής διαχείρισης και ύφεσης για αποδοτικότερη οργάνωση του χώρου και εξασφάλιση συνθηκών άνετης πρόσβασης και διακίνησης με έμφαση στον πεζό, στο ποδήλατο και στο λεωφορείο, και το διαχωρισμό της διακίνησης πεζών και οχημάτων αποθαρρύνοντας ταυτόχρονα τη διαμπερή οχηματική κίνηση.
 7. Ο μη δομημένος χώρος του αστικού κέντρου αποκτά συγκεκριμένο ρόλο και προορισμό όπως τη διασφάλιση της διαμπερότητας των κινήσεων για πεζούς και ποδηλάτες και σύνδεση των ανοικτών χώρων μέσα από ένα ολοκληρωμένο δίκτυο πεζόδρομων,  τη διασφάλιση χώρων στάθμευσης εργαζομένων και πελατών σε ενιαίους χώρους,  ειδικές διευθετήσεις προσπέλασης οχημάτων για σκοπούς στάθμευσης και τροφοδοσίας, διευκολύνσεις φορτοεκφορτώσεων, είσοδο και έξοδο οχημάτων και αποθάρρυνση της παράνομης στάθμευσης στο οδόστρωμα.
 8. Ανασυγκρότηση του δικτύου δημοσίων μεταφορών με τρόπο που να μη συγκρούεται με άλλους τρόπους διακίνησης και να εξυπηρετεί όλη την έκταση του κέντρου της πόλης.
 9. Τη συμπλήρωση του οδικού δικτύου όσον αφορά συγκεκριμένες επεμβάσεις/επεκτάσεις με έμφαση στους περιμετρικούς  δρόμους του κέντρου της πόλης και του εμπορικού πυρήνα και συγκεκριμένα τη βελτίωση της σύνδεσης της Παραλιακής Λεωφόρου με τη Λεωφόρο Φραγκλίνου Ρούσβελτ κατά τρόπο που να αυξάνεται σημαντικά η κυκλοφοριακή ικανότητα της κύριας αυτής οδικής αρτηρίας αναβαθμίζοντας το υφιστάμενο διχάλι εκατέρωθεν της αστικής νησίδας και την κατασκευή . του παρακαμπτηρίου δρόμου του Κάστρου.
 10. Αξιοποίηση του αστικού ελεύθερου χώρου/ πλατείας που προκύπτει ως ένα σημαντικό χωροδομικό στοιχείο αλλά και ως προέκταση της κοινωνικής ζωής της πόλης. Ο σημαντικότερος ρόλος της πλατείας είναι ως χώρος συγκεντρώσεων / εκδηλώσεων, υπαίθριων δραστηριοτήτων και στάσης - ξεκούρασης
 11. Σήμανση και ανάδειξη κάποιων μνημείων, τα οποία πρέπει να είναι ορατά από απόσταση. Την αξιοποίηση της κληρονομιάς και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων τους ώστε να καθιστούν τους χώρους αυτούς πλεονεκτικότερους από άλλους.

Συμπερασματικά, η κυκλοφοριακή διαχείριση / ύφεση αποτελεί το καταλληλότερο μέτρο πολιτικής για το κέντρο της πόλης έναντι του ιδιωτικού αυτοκινήτου, εξαιτίας των στενών δρόμων που υπάρχουν, του οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού κόστους ενδεχομένων διαπλατύνσεων και της ανάγκης διαφύλαξης του χαρακτήρα της περιοχής.  Τα μέτρα αυτά αναμένεται επίσης ότι θα συμβάλουν θετικά στην προσπάθεια αναπροσαρμογής των προτεραιοτήτων στα μέσα κυκλοφορίας προς όφελος των πιο ήπιων μορφών διακίνησης που είναι εκείνες των λεωφορείων, των πεζών και των ποδηλάτων.

10
3D Κάστρου
11
3D Κάστρου

22
3D Κάστρου

 

Ειδικοί Στόχοι και μέτρα πολιτικής

Στόχοι της μελέτης είναι ο καθορισμός της τελικής διαχείρισης του χώρου όσον αφορά:

(α) τη βελτίωση της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών,
(β) την αξιοποίηση τόσο των δημοσίων όσο και των ιδιωτικών χώρων στάθμευσης και την ενίσχυση αυτών, 
(γ) την δυνατότητα ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και αρχαιοτήτων και την αξιοποίηση των κατασκευών που αποτελούν ιστορικά ή άλλα σημεία αναφοράς για την πόλη, και τα οποία καθιστούν την περιοχή πλεονεκτικότερη από άλλους χώρους.

Τα μέτρα κυκλοφοριακής διαχείρισης που προτείνονται περιλαμβάνουν μονοδρομήσεις βασικών δρόμων του κέντρου, περιορισμό των προσβάσεων σε κύριους δρόμους, πεζοδρομήσεις συμπαγών περιοχών, έλεγχο και αυστηρή αστυνόμευση της στάθμευσης και λωρίδες αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων.  Ουσιαστικό μέτρο κυκλοφοριακής διαχείρισης αποτελεί και η σωστή και ομοιόμορφη σήμανση εισόδου/εξόδου και τρόπου διακίνησης στην περιοχή, ώστε να μη δημιουργούνται άσκοπες κινήσεις και κυκλοφοριακή συμφόρηση (πινακίδες κατευθύνσεων, ονομασίες οδών κλπ).

Τα μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης εφαρμόζονται βασικά για μείωση των ταχυτήτων, απόδοση προτεραιότητας στους πεζούς και  στα ποδήλατα και εξυπηρέτηση των αναγκών της γειτονιάς και όχι της διερχόμενης κυκλοφορίας.  Τα μέτρα αυτά παρέχουν τη δυνατότητα εισαγωγής ειδικών διαμορφώσεων στους δρόμους όπως είναι οι τοπιοτεχνήσεις, κυρτώματα οδοστρώματος, διαβάσεις πεζών κ.α.

Για ενθάρρυνση της διακίνησης πεζών προβλέπεται ένα πλήρες και συνεχές δίκτυο χώρων (περιοχών, δρόμων, πλατειών) απαλλαγμένων από τροχαία κυκλοφορία, δρόμων με προτεραιότητα στους πεζούς, και δρόμων με πλατιά πεζοδρόμια που να συνδέουν τα σημεία δραστηριότητας και αναφοράς του κέντρου. Οι πεζοδρομημένες περιοχές του Κέντρου θα προσφέρουν διευκολύνσεις για φορτοεκφορτώσεις και ειδικές ρυθμίσεις για πρόσβαση σε σημαντικές υπηρεσίες. 

3
Πλατεία Σαριπόλου και πεζόδρομος
Χατζηλοϊζή Μιχαηλίδη

Προβλήματα του Κέντρου Πόλης

Τα βασικά προβλήματα ανάπτυξης του κέντρου Πόλης σε σχέση με το κυκλοφοριακό προκύπτουν λόγω του περιορισμένου σε χωρητικότητα ακτινωτού οδικού δικτύου και της ανεπάρκειας συναφών διευκολύνσεων, όπως είναι οι χώροι στάθμευσης, οι πεζόδρομοι και τα δημόσια μέσα μεταφοράς τα οποία μειώνουν την προσπελασιμότητα της περιοχής και δημιουργούν κυκλοφοριακή συμφόρηση

Παρατηρείται έλλειψη διαμορφωμένων χώρων ψυχαγωγίας καθώς και χρήσεων πολιτιστικών, αναψυχής και τουρισμού που θα ενίσχυαν την ανταγωνιστικότητα του κέντρου έναντι τουριστικών ή άλλων περιοχών. Στόχος είναι η δημιουργία δικτύου διαμορφωμένων χώρων παθητικής ή και ενεργού αναψυχής που θα βοηθήσουν στην αναβάθμιση οργάνωσης του κέντρου εξυπηρετώντας ταυτόχρονα και τον τοπικό πληθυσμό.

Η περιοχή του Σχεδίου αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης με σφαίρα επιρροής ολόκληρη την περιφέρεια και προσελκύει πολυάριθμες διακινήσεις ιδιωτικών οχημάτων, λεωφορείων και πεζών.  Η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού λειτουργιών και υπηρεσιών και η σύγκλιση του οδικού δικτύου, χωρίς οποιεσδήποτε σημαντικές βελτιώσεις ή επεκτάσεις, έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην περιοχή.

Το κέντρο της πόλης εξυπηρετείται, κατά κανόνα, από στενούς δρόμους περιορισμένης χωρητικότητας, αρκετοί από τους οποίους λειτουργούν και ως εμπορικοί άξονες, γεγονός που μειώνει παραπέρα την κυκλοφοριακή τους ικανότητα.  Οι κύριες οδικές αρτηρίες περιμετρικής κυκλοφορίας που συμπληρώνουν το ακτινωτό δίκτυο δεν μπορούν να αποσυμφορήσουν επαρκώς το κέντρο της  Λεμεσού γιατί εξυπηρετούν ταυτόχρονα και τις ευρύτερες κυκλοφοριακές ανάγκες ολόκληρου του αστικού συγκροτήματος.

Η προβληματική διάρθρωση του οδικού δικτύου συνοδεύεται από την αυξημένη τάση χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου, το χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των αστικών συγκοινωνιών και τις σημαντικές ελλείψεις σε υποδομή (χώροι στάθμευσης, πεζοδρόμια, πεζόδρομοι κλπ).  Ο συνδυασμός των πιο πάνω επιτείνει το κυκλοφοριακό πρόβλημα με κύρια χαρακτηριστικά τη συμφόρηση της τροχαίας κίνησης, τα οδικά δυστυχήματα, την παράνομη στάθμευση και τη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι τα κύρια προβλήματα στον τομέα της κυκλοφορίας, των μεταφορών και της στάθμευσης είναι:

 1. H αδυναμία της περιοχής να εξυπηρετεί μονοσήμαντα το αυτοκίνητο λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας των υφιστάμενων δρόμων.
 2. Η ελλιπής διάρθρωση και η μη ιεράρχηση του οδικού δικτύου καθώς και η κακή ρύθμιση ορισμένων βασικών κόμβων.
 3. Η σταδιακή μετατροπή όλων των κύριων και δευτερευόντων δρόμων σε άξονες εμπορικής δραστηριότητας.
 4. Η έλλειψη βασικής υποδομής  τόσο για τα οχήματα όσο και για τους πεζούς (χώροι στάθμευσης, πεζόδρομοι, πεζοδρόμια κλπ).
2
3D Δημαρχείο
11
Πεζόδρομος Χατζηλοϊζή Μιχαηλίδη (3D)

Οι πιο πάνω διαπιστώσεις οδηγούν στην αναζήτηση σφαιρικής και σύνθετης αντίθετης αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού προβλήματος που, λόγω προχωρημένου βαθμού ανάπτυξης της περιοχής, πρέπει να βασίζεται στη σωστή αξιοποίηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου μέσα σε ρεαλιστικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πλαίσια.

6
Δημαρχείο και Πλατεία Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου
7
Β’ Δημοτική Αγορά και οδός Γενεθλίου Μιτέλλα

 

Προτεινόμενες τροποποιήσεις του Σχεδίου Περιοχής

Με βάση τα πιο πάνω η ομάδα μελέτης υιοθετεί τις προτάσεις του Σχεδίου Περιοχής με δύο βασικές τροποποιήσεις ως ακολούθως:

 1. Η περιοχή δυτικά του Κάστρου (οδός Εβκαφ και σύνδεση με τον παραλιακό και την οδό Ελευθερίας).

Για να μπορέσει να καταστεί δυνατή η πεζοδρόμηση στο κέντρο της πόλης με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή γύρω από το Κάστρο είναι απαραίτητη προϋπόθεση η διοχέτευση της κυκλοφορίας οχημάτων από το παραλιακό μέτωπο (δρόμο) προς το εσωτερικό της πόλης (βόρεια).

Με την πεζοδρόμηση του δρόμου Ριχάρδου και Βερεγγάριας ανατολικά του Κάστρου αναφύεται η ανάγκη αντικατάστασης του με την άμεση λειτουργία της οδού Εβκαφ όπως προβλέπεται στο Σχέδιο Περιοχής. Σε αντίθετη περίπτωση ο δρόμος Ριχάρδου και Βερεγγάριας θα πρέπει να παραμείνει ανοικτός για χρήση οχημάτων και πεζών με ειδικές διευθετήσεις.

Η πρόταση αφορά τις ακόλουθες τροποποιήσεις :

 1. Τη μετατροπή της διπλής κατεύθυνσης της οδού Εβκαφ σε μονής προς βόρεια.
 2. Τη διατήρηση των κτιρίων του παλιού τουρκοκυπριακού σινεμά στο τετράγωνο βόρεια της «Αγκύρας» και τη μεταφορά της κυκλοφορίας από την οδό Εβκαφ στο δρόμο Φατίν Σουλτάν Μεχμέτ όπως λειτουργεί σήμερα.
 3. Στη συμβολή της οδού Κιοπρουλουζαντέ με την οδό Εβκαφ, να δημιουργηθεί κυκλικός κόμβος για να δίνεται η ευχέρεια στη κυκλοφορία δυτικά και ανατολικά της πόλης
 4. Ο δρόμος Κιοπρουλουζαντέ δυτικά του ποταμού Γαρύλλη προτείνεται να γίνει διπλής κατεύθυνσης οχημάτων μέχρι να εφαρμοστεί η διάνοιξη του δρόμου στο βόρειο άκρο προς δυτικά όπως προβλέπεται στο Σχέδιο Περιοχής.
 5. Στη συμβολή των δρόμων Ελλήνων και Ελευθερίας προτείνεται να διατηρηθεί η υφιστάμενη κατάσταση και να καταργηθεί η διάνοιξη δρόμου που εξυπακούει την κατεδάφιση όλου του τετραγώνου και επιπλέον θα διατηρηθεί η οικοδομική γραμμή στο δρόμο Ελευθερίας.
 6. Τμήμα της οδού Ελευθερίας από τη συμβολή της με την οδό Ναυαρίνου μέχρι τη συμβολή της με την  οδό Ελλήνων προτείνεται σε δρόμο διπλής κατεύθυνσης.
10
3D οδός Γενεθλίου Μιτέλλα
11
3D οδός Γενεθλίου Μιτέλλα

 1. Περιοχή ανατολικά του Κάστρου – Πυρήνας ΤΕ.ΠΑ.Κ και Δημοτικού Μεγάρου.

Λόγω της ένταξης στην περιοχή και της λειτουργίας του ΤΕ.ΠΑ.Κ. διαφαίνεται επιτακτικά η ανάγκη για την αποδυνάμωση της κυκλοφορίας οχημάτων στον πυρήνα που δημιουργείται μεταξύ των κτιρίων ΤΕ.ΠΑ.Κ. και του Δημοτικού Μεγάρου και την ενδυνάμωση της ασφαλούς διακίνησης πεζών και δημιουργίας πλατειών.

Η πρόταση αφορά τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

- Δημιουργία πλατείας γύρω από το παλιό ταχυδρομείο, σημερινό                                                  
κτίριο πρυτανείας ΤΕ.ΠΑ.Κ
- Πεζοδρομήσεις με στόχο τη σύνδεση των κτιρίων ΤΕ.ΠΑ.Κ.
- Ελεγχόμενη πρόσβαση οχημάτων στο χώρο στάθμευσης πίσω από την Εθνική Τράπεζα, οδό Τοσίτσα. λόγω των δεσμεύσεων με υφιστάμενες άδειες οικοδομής. Σε περίπτωση που το ΤΕ.ΠΑ.Κ. αξιοποιήσει τις ιδιοκτησίες τότε η πρόσβαση θα γίνεται από την οδό Αρχ. Κυπριανού.
- Τμήμα της οδού Αγίου Ανδρέου, τμήμα της οδού Αρχ. Κυπριανού και της οδού Γιάγκου Ποταμίτη θα είναι δρόμοι με ήπια τροχαία κίνηση ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση οχημάτων στο Δημοτικό Μέγαρο, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως επισκέψεις επισήμων, τελετών πολιτικών γάμων κ.α.. Το τμήμα της οδού Αρχ. Κυπριανού από τη συμβολή της με την οδό Γιάγκου Ποταμίτη μέχρι την συμβολή της με την οδό Αθηνών παραμένει πεζόδρομος ώστε να μην υπάρξει διαμπερότητα και να υπάρξει η ενθάρρυνση χρήσης της περιοχής από πεζούς.
-  Η οδός Ιφιγενείας προεκτείνεται με υπόγεια πρόσβαση προς το χώρο στάθμευσης της οδού Θεμιστοκλέους όπου προτείνεται να γίνει υπόγειος χώρος στάθμευσης.
- Προτείνεται επίσης η οχηματική πρόσβαση προς το χώρο στάθμευσης της οδού Θεμιστοκλέους να γίνεται και από δυτικά μέσω της οδού Αθανασίου Σακελλαρίου και τμήματος της οδού Γεωργίου Γενναδίου (αδιέξοδο) ενώ η αποχώρηση να γίνεται μέσω τμήματος της οδού Θεμιστοκλέους προς την οδό Ανεξαρτησίας.

Γενικές Παράμετροι Σχεδιασμού

 1. Θα υπάρχει ηλεκτρονικός έλεγχος προσβάσεων σε όλους τους πεζόδρομους.
 2. Θα σχεδιαστεί η σωστή και ομοιόμορφη σήμανση εισόδου/εξόδου και τρόπου διακίνησης στην περιοχή, ώστε να μη δημιουργούνται άσκοπες κινήσεις και κυκλοφοριακή συμφόρηση (πινακίδες κατευθύνσεων, ονομασίες οδών κλπ).
 3. Γίνεται πρόνοια για χώρους φορτοεκφορτώσεων, για χώρους στάθμευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες και πιάτσες ταξί.
 4. Τα πλάτη των δρόμων, μονής κατεύθυνσης, στο προκαταρτικό ρυθμιστικό σχέδιο σχεδιάστηκαν στα 3.40 μέτρα πλην μερικών εξαιρέσεων που σχεδιάστηκαν στα 3.20 μέτρα ώστε να δοθεί πλάτος στα πεζοδρόμια που είναι υπερβολικά στενά.
 5. Στους δρόμους όπου η κίνηση χαρακτηρίζεται ως ήπια το οδόστρωμα θα κατασκευαστεί με υλικό που θα υποδεικνύει την ύφεση του δρόμου. Η πορεία του πεζού θα καθορίζεται από όσο το δυνατό πιο πλατιά πεζοδρόμια με υψομετρική διαφορά από το οδόστρωμα.
 6. Κατασκευή προσβάσεων σε άτομα με κινητικές δυσκολίες, υπερυψωμένα πλατέματα σε κύριους δρόμους ώστε να επιτυγχάνεται μείωση των ταχυτήτων και να διευκολύνεται η διασταύρωση πεζών.
 7. Κατασκευή διαβάσεων πεζών ώστε να καθορίζεται η απρόσκοπτη πορεία των πεζών.
 8. Το δευτερεύον δίκτυο των ποδηλατοδρόμων δεν καθορίστηκε αφού ο ποδηλάτης αφήνεται να κινηθεί από τους κύριους ποδηλατοδρόμους στους δρόμους με ήπια κίνηση ή στους πεζόδρομους.
 9. Στους πεζόδρομους δεν θα κατασκευαστούν πεζοδρόμια αλλά ο δρόμος θα είναι σε ένα επίπεδο καθ’ όλο το πλάτος του.
 10. Με το σχεδιασμό αφαιρούνται περίπου 90 παρόδιοι χώροι στάθμευσης αλλά προτείνονται νέοι οργανωμένοι χώροι στάθμευσης και συγκεκριμένα:
   1. Στη περιουσία του Δήμου στη γωνία των οδών Ελλήνων και Νικολάου Μάντζαρου.
   2. Απαλοτροίωση  τμήματος ιδιωτικής περιουσίας που βρίσκεται βόρεια της πιο πάνω δημοτικής κτημοσύνης μεταξύ των οδών Ελλήνων και Νίκου Γεωργίου.
   3. Μίσθωση Τουρκοκυπριακών τεμαχίων για διαμόρφωση σε χώρους στάθμευσης παρά την οδό Αγκύρας

- Το τμήμα της οδού Ανεξαρτησίας από τη συμβολή της με την οδό Θεμιστοκλέους μέχρι τη συμβολή της με την οδό Παύλου Μελά περιλαμβάνει μόνο υπογειοποίηση υπηρεσιών και ως επακόλουθο την ανακατασκευή πεζοδρομίων ώστε να γίνει αφαίρεση των πασσάλων, ειδικά της Α.Η.Κ, που παρεμποδίζουν την ασφαλή διέλευση των πεζών. Η οιαδήποτε μονόδρόμηση του εν λόγω τμήματος θα μελετηθεί με το ανατολικό τμήμα του σχεδίου περιοχής.

Προϋποθέσεις για την λειτουργία των προτάσεων.

Η δημιουργία χώρων στάθμευσης.

 • Η κατασκευή της σύνδεσης της Παραλιακής Λεωφόρου με την Λεωφόρο Φραγκλίνου Ρούσβελτ
 • Η ουσιαστική αναβάθμιση των δημοσίων συγκοινωνιών που θα συμβάλει σημαντικά στην προσπελασιμότητα της περιοχής και θα επενεργήσει θετικά στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του κέντρου.
 • Η συστηματική και αυστηρή αστυνόμευση της παράνομης στάθμευσης και άλλων παραβιάσεων του Κώδικά Οδικής Ασφάλειας στο Κέντρο της Πόλης

 

epohi